Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Organismul de certificare
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Prezentare OC ICSPM-CS Orientari şi Obiective

Organismul de Certificare

CONDIŢII PENTRU APLICAREA MARCAJULUI CE DUPĂ 1 IANUARIE 2007

În conformitate cu prevederile Legii evaluării conformităţii nr. 608/2001, cu modificările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană, se modifică condiţiile pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor individuale de protecţie şi implicit condiţiile de certificare aplicate de organisme.

Astfel, după integrare trebuie să se respecte în întregime prevederile din Directiva europeană 68/686/CEE cu amendamentele ulterioare, respectiv nu se mai aplică dispoziţiile tranzitorii din capitolul IV al HG nr. 115/2004.

În consecinţă, produsele cu marcaj de conformitate român pot fi puse pe piaţă numai până la 31 decembrie 2006, iar certificatele emise de organisme recunoscute de autoritatea competentă din România (MMSSF) sunt valabile până la data menţionată.

După 1 ianuarie 2007 este permisă doar libera circulaţie a produselor prevăzute cu marcaj de conformitate « CE » şi care au fost supuse procedurilor de certificare corespunzătoare la organisme notificate . Producătorii români de modele de EIP care trebuie supuse procedurii de certificare « examinare EC de tip » prevăzută în Secţiunea a 3-a şi/sau procedurilor de control al calităţii producţiei prevăzute în Secţiunea a 4-a din HG nr. 115/2004, trebuie să efectueze modificările referitoare la documentaţie şi marcajul de conformitate şi să deţină un certificat de conformitate emis de un organism notificat.

Notificarea organismelor de certificare române se consideră realizată în momentul publicării de către Comisia Europeană a listei acestor organisme şi a numărului lor de identificare . Până la data comunicării acestei liste şi a transcrierii certificatelor valabile existente în conformitate cu noile reguli aplicabile, produsele din categoriile II şi III de certificare (de concepţie complexă) nu pot fi introduse pe piaţă.

Organismul de certificare ICSPM-CS din cadrul INCDPM a efectuat demersurile necesare pentru a fi notificat. Întrucât prevederile din HG 115/2004, cu modificările ulterioare sunt armonizate cu prevederile directivei europene nr. 89/686/CEE, cu excepţia elementelor specifice perioadei de tranziţie, în cazul în care standardele armonizate aplicabile nu s-au modificat, ICSPM-CS va efectua, după notificare, transcrierea certificatelor conform legislaţiei române armonizate integral cu legislaţia europeană după evaluarea conformităţii documentaţiei menţionate mai jos şi a modelului de marcaj permanent, fără efectuarea de încercări suplimentare.

Pentru a se putea efectua într-un timp cât mai scurt transcrierea certificatelor valabile este necesar ca producătorul să înainteze urgent, pentru fiecare model să înaintaţi:

  • o cerere de « transcriere/extindere a valabilităţii certificatului existent pentru aplicarea marcajului CE » ; modelul de cerere se regăseşte pe site ; în cerere trebuie menţionat scopul « transcriere pentru aplicarea marcajului CE ».
  • documentaţia de fabricaţie revizuită, astfel încât să conţină refinţe explicite la directiva europeană şi la marcajul de conformitate ;
  • instrucţiunile pentru utilizatori revizuite, astfel încât să conţină referinţe la directivă şi la numărul organismului notificat ;
  • modelul de declaraţie de conformitate emisă de producător, modificată cu noile elemente;
  • un model de marcare, de preferat aplicat déjà pe un produs identic cu modelul certificat.

La evaluare se aplică documentul general de sistem « CONDIŢII PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR DIN DOMENIUL REGLEMENTAT CARE TREBUIE SĂ POARTE MARCAJUL DE CONFORMITATE CE » ( DGS-PGS 16-01) prezentat în continuare  

Tarifele aplicate de organism pentru evaluare în vederea transcrierii /extinderii valabilităţii certificatului existent pentru aplicarea marcajului CE sunt de 200 lei/model.


CONDIŢII PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR DIN DOMENIUL REGLEMENTAT CARE TREBUIE SĂ POARTE MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

1.Scop

Prezentul document a fost elaborat în scopul prezentării pentru clienţi şi alte părţi interesate a principalelor reguli aplicate de organismul de certificare ICSPM-CS din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii din Bucureşti la certificarea produselor din domeniul reglementat care trebuie să poarte marcajul de conformitate CE, ca urmare a modificării condiţiilor legale determinate de integrarea României în Uniunea Europeană. Acest document va fi inclus în Mapa informativă.

Prin prezentul document se stabilesc:

- condiţii pentru acceptarea cererii de certificare;

- condiţii pentru extinderea certificărilor acordate anterior.

Prezentul document se aplică în cazul certificărilor următoarelor tipuri de produse:

- echipamente individuale de protecţie, care nu sunt de concepţie simplă, în conformitate cu prevederile din Hotarârea Guvernului nr. 115 din 05/02/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare şi Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 29 iunie 1995 privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la echipament individual de protecţie (amendată prin directivele 93/95/CEE din 29 octombrie 1993, 96/58/CE din 3 septembrie 1996 şi 93/68/CEE din 22 iulie 1993);

- maşini industriale şi componente de securitate incluse în anexa IV din Hotarârea Guvernului nr. 119 din 05/02/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale şi Directiva 98/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la maşini;

- echipamente electrice de joasă tensiune, în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 457 din 18/04.2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor deechipamente electrice de joasă tensiune, cu modificările şi completările ulterioare şi Directiva Consiliului 73/23/CEE din 19 februarie 1973 privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la echipament electric desemnat pentru utilizare la anumite limite de tensiune (echipament electric de joasă tensiune).

Prezentul document se aplică şi de evaluatorii organismului la evaluarea documentaţiei şi eşantioanelor de produs în vederea certificării sau a extinderii certificării.

 

Termenii utilizaţi în acest document în legătură cu evaluarea conformităţii şi certificarea au ca regulă generală semnificaţiile specificate în legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 115/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi standardele române referitoare la certificare şi sistemul calităţii. Pentru o mai uşoară înţelegere a textului, se explicitează termenii de mai jos:

Extindere a certificării = proces prin care se lărgeşte domeniul de aplicare al certificării.

Respingere a certificării = procesul prin care organismul de certificare atestă inexistenţa încrederii adecvate că un produs, proces sau serviciu, corespunzător identificat, este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ ; se concretizează prin emiterea unui document final de atestare a conformităţii

Termeni similari: refuz motivat de acordare a certificării

Organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

O rganism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România, care este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi care demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoaştere;

3. Condiţii privind acceptarea cererii de certificare/ extindere a certificării

3.1. Ca regulă generală organismul de certificare ICSPM-CS acceptă cereri numai pentru domeniul de certificare pentru care a fost desemnat anterior ca organism recunoscut de autoritatea competentă pentru aplicarea procedurilor de certificare în conformitate cu reglementările române şi pentru care a solicitat sau a obţinut notificarea .

3.2 Pe perioada de tranziţie până la obţinerea notificării, respectiv până la data comunicării de către autoritatea competentă a aprobării notificării şi/sau până la data publicării de către Comisia europeană a Listei organismelor notificate care să includă organismul de certificare ICSPM-CS, cererile înaintate de clienţi pentru certificare sau extinderea unei certificării acordate anterior sunt acceptate numai după informarea în scris a clientului asupra posibilităţii ca finalizarea procedurii prin emiterea certificatelor să se poată prelungi un timp nedeterminat. Şefii de certificare vor asigura transmiterea comunicărilor corespunzătoare şi, dacă este cazul, vor urmări obţinerea unor confirmări de la clienţi.

3.3 Cererile de certificare trebuie să cuprindă în mod explicit menţiuni privind solicitarea clientului de a obţine documentele de atestare a conformităţii traduse în limba engleză sau franceză.

3.4 Cererile de certificare prin “examinare EC de tip” pentru modele/tipuri de modele noi efectuate în conformitate cu o reglementare tehnică română sunt considerate automat ca fiind solicitări de certificare în conformitate cu prevederile directivei/ directivelor corespunzătoare.

3.5 Cererile de certificare prin “examinare EC de tip” pentru modele/tipuri de modele noi trebuie însoţite de documentaţia tehnică prevăzută în reglementarea tehnică aplicabilă şi de numărul de eşantioane corespunzător sau de indicarea locului unde poate fi examinat exemplarul de produs. Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru fiecare tip de produs sunt cele prevăzute în documentele sistemului calităţii şi Mapa informativă corespunzătoare domeniului de certificare .

3.6 . Cererile de extindere a valabilităţii unei certificări anterioare, în vederea aplicării marcajului de conformitate “CE” trebuie să cuprindă menţiunea “ marcaj CE” alături de denumirea reglementării tehnice române. Cererea de certificare trebuie să fie însoţită de :

- documentaţia tehnică care a stat la baza certificării iniţiale, revizuită pentru a respecta condiţiile din capitolul 4.

- model de declaraţie EC de conformitate revizuită pentru a respecta condiţiile din capitolul 4.;

- un model de marcare permanentă şi/sau un exemplar de produs prevăzut cu marcaj permanent conform condiţiilor din capitolul 5.

4. Condiţii privind dosarul tehnic/ documentaţia tehnică înaintat(ă) în vederea extinderii certificării

4.1 Dosarul tehnic /documentaţia tehnică înaintat (ă) în vederea extinderii certificării pntru aplicarea marcajului CE trebuie să fie format(ă) din dosarul tehnic /documentaţia tehnică care a făcut obiectul cererii iniţiale de certificare, revizuit(ă) astfel încât să conţină:

- referinţe la directiva(directivele) europeană(europene) aplicabilă(aplicabile);

- referinţe la marcajul de conformitate european “CE” ;

- referinţe la denumirea, adresa şi numărul de identificare al ICSPM-CS ca organism notificat;

- dacă e cazul, referinţe la . denumirea, adresa şi numărul de identificare al altor organisme de certificare notificate implicate în aplicarea procedurilor de certificare conform domeniului reglementat.

Informaţiile corespunzătoare trebuie să fie incluse cel puţin în:

  • documentaţia de fabricaţie;
  • instrucţiunile furnizate de producător/cartea tehnică pentru utilizatori;

Ori de cîte ori în instrucţiunile furnizate de producător/cartea tehnică se menţioneză articole /paragrafe din reglementarea tehnică română, se recomandă să se menţioneze de asemenea articolul/paragraful din directiva europeană corespunzătoare.

4.2 Informaţiile furnizate de producător trebuie să cuprindă explicaţii ale marcării aplicate.

4.3 Modelul de declaraţie EC de conformitate trebuie să fie elaborat conform reglementării tehnice aplicabile şi să menţioneze în mod explicit directiva europeană corespunzătoare, precum şi reglementarea tehnică armonizată.

Ori de cîte ori în modelul de declaraţie EC de conformitate indicat în reglementarea tehnică aplicabilă se impune menţionarea articolelor /paragrafelor prin care se impune o condiţie, se va menţiona de asemenea articolul/paragraful din directiva europeană corespunzătoare.

5. Condiţii privind marcarea permanentă a produsului

5.1 Producătorul trebuie să prezinte cel puţin un model de marcare permanentă semnat de persoane autorizate sau, dacă este posibil, un eşantion de produs final prevăzut cu marcarea permanentă.

Modelul de marcare trebuie să fie realizat la scara 1:1 sau să fie însoţit de informaţii privind cotele (dimensiunile), modul de realizare (vopsire, ştanţare, injecţie etc) şi locul de amplasare . Marcarea trebuie să fie astfel realizată încât să reziste pe perioada de viaţă a produsului.

În cazul în care descrierea modelului de marcare din dosarul tehnic de fabricaţie cuprinde informaţiile de mai sus, nu este necesar să se prezinte separat un model de marcare.

5.2 Modelul de marcare permanentă trebuie să cuprindă :

- identificarea producătorului;

- identificarea tipului de produs la producător;

- marcajul de conformitate european, CE, însoţit, atunci când reglementarea tehnică/directiva europeană impune, de numărul de identificare al organismului;

- alte marcaje specifice, aşa cum au fost acceptate la certificarea iniţială

5.3 Forma şi dimensiunile marcajului de conformitate european “CE”trebuie să fie conform anexei nr. 3 din Legea evaluării conformităţii nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare/conform anexei la directivă, respectiv conform modelului de mai jos:

   

 

    În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.

    Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

5.4 Nu se aplică marcajul de conformitate “CS” împreună cu marcajul “CE”.

5.5 Se va evita aplicarea de marcaje conţinând cifre în dreapta marcajului de conformitate european “CE”.

6. Evaluarea în vederea extinderii certificării

6.1 Evaluarea conformităţii cu condiţiile de mai sus reprezintă etapă obligatorie în cadrul evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale şi prevederile din legislaţia aplicabilă.

6.2 Evaluarea în vederea extinderii certificării constă în examinarea documentaţiei înaintate şi, dacă e cazul, a eşantionului prezentat pentru a determina conformitatea cu condiţiile din capitolul 5 şi condiţiile specifice din reglementarea tehnică/ directiva europeană aplicabilă.

Nu trebuie să existe diferenţe între informaţiile din diversele documente înaintate.

7. Extinderea certificării

7.1 În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, organismul de certificare ICSPM-CS emite o extindere a tipului de document de atestare finală a conformităţii corespunzător procedurii de certificare aplicabile conform reglementării tehnice /directivei europene corespunzătoare. Documentul de atestare a conformităţii va cuprinde menţiuni privind atât directiva europeană respectată, cât şi reglementarea tehnică română.

7.2 Producătorul poate aplica marcarea permanentă conform modelului înaintat la organism, inclusiv marcajul de conformitate european “CE”, pe produse identice cu modelul care a făcut obiectul certificării iniţiale numai după validarea documentului de atestare finală a conformităţii şi primirea acestuia.

7.3 În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile, se respinge extinderea certificării.

7.4 Conform legislaţiei existente, după data integrării României în Uniunea Europeană este interzisă introducerea pe piaţă a produselor din domeniile reglementate menţionate, care nu sunt prevăzute cu marcajul de conformitate european “CE”

8. Supraveghere

Neconformităţi privind forma şi dimensiunile marcajului de conformitate european “CE” aplicat pe produse declarate a fi identice cu modelul supus certificării, semnalate în cursul supravegherilor, sunt considerate majore şi treuie ca auditorul să înainteze propunere de retragere a certificării.
  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin