Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Organismul de certificare
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Prezentare OC ICSPM-CS Orientari şi Obiective

Organismul de Certificare

Domeniu de compenţă EIP

In atenţia producătorilor de încălţăminte de uz professional – modificare proceduri

În anul 2008 au fost publicate Ordinul MMFES nr. 94 din 08.02.2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie, precum şi Comunicarea Comisiei din 08.03.2008 în cadrul implementării Directivei 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protecţie - publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul directivei (2008/C 63/07). Urmare a publicării acestor acte legislative, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzută de reglementările tehnice corespunzătoare acestor produse (directiva Europeană 89/686/CEE, respectiv HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare), se aplică numai în cazul respectării standardelor incluse în aceste documente. Prin aceste documente, fie au fost înlocuite unele dintre standardele în raport cu care s-a efectuat certificarea iniţială, fie au fost publicate standarde noi pentru care se aplică prezumţia de conformitate. Noile standarde armonizate referitoare la încălţămintea de uz profesional, care au fost publicate de Comisia Europeană sunt următoarele:

SR EN 13287:2008 (EN 13287:2007)

Echipament de protecţie individuală. Încălţăminte. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la alunecare

SR EN ISO 20344:2004/A1:2008 (EN ISO 20344:2004/A1:2007)

Echipament individual de protectie. Metode de încercare pentru încaltaminte

SR EN ISO 20345:2004/A1:2008 (EN ISO 20345:2004/A1:2007)

Echipament individual de protectie. Încaltaminte de securitate

SR EN ISO 20346:2004/A1:2008 (EN ISO 20346:2004/A1:2007)

Echipament indivdual de protecţie. Încălţăminte de protecţie

SR EN ISO 20347:2004/A1:2008 (EN ISO 20347:2004/A1:2007)

Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru

Pentru modelele de încălţăminte, amendamentele la standardele europene armonizate includ ca cerinţă obligatorie determinarea rezistenţei la alunecare în conformitate cu SR EN 13287:2008 (EN 13287:2007), clasificarea încălţămintei funcţie de performanţele obţinute pe suprafeţe de ceramică unse cu detergent şi/sau pe oţel uns cu glicerină şi marcarea cu coduri specifice protecţiei asigurate. Funcţie de performanţele obţinute, un model poate fi considerat acceptabil pentru domenii generale de utilizare (soluri diferite) sau se face o limitare a domeniului de utilizare (numai în exterior pe soluri moi, mlăştinoase sau numai pe suprafeţe de tip ceramică sau numai pe suprafeţe metalice). Metoda de încercare specificată prezintă diferenţe faţă de metoda utilizată până în prezent de ICSPM-CS, iar criteriile de acceptabilitate sunt diferite.

Urmare a modificării standardelor europene armonizate referitoare la încălţămintea pentru uz profesional, organismul de certificare ICSPM-CS a modificat procedurile de evaluare a conformităţii în vederea certificării prin procedura „examinare EC de tip”, astfel încât să ia în consideraţie noile standarde.

Aceasta implică o serie de măsuri pentru furnizorii de modele de încălţăminte care au fost supuse sau sunt în prezent supuse procedurii de certificare la organismul de certificare ICSPM-CS:

- În conformitate cu regulile aplicabile de ICSPM-CS în cadrul sistemului reglementat de certificare:

- pentru modelele în curs de certificare, prezumţia de conformitate este conferită numai de respectarea noului standard armonizat;

- pentru modelele deja certificate, în conformitate cu condiţiile suplimentare înaintate prin documentul F04.3, la eliberarea certificatului, furnizorii de produse certificate de ICSPM-CS au obligaţia de a analiza periodic lista standardelor române care transpun standarde armonizate aplicabile şi de a înainta la organism o solicitare de reevaluare a conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate, în cazul în care standardul armonizat aplicat iniţial nu mai este valabil; termenul maxim de menţinere a certificării iniţiale este de 1 an de la data modificării standardelor sau a altor condiţii care au stat la baza certificării iniţiale, respectiv 08.02.2009.

- În această situaţie atât pentru modelele în curs de evaluare, cât şi pentru modelele deja certificate este necesar ca producătorii să înainteze la organismul de certificare o cerere de evaluare în raport cu noile standarde însoţită de documentaţia tehnică revizuită şi, după caz, de noi eşantioane.

Pentru modelele în curs de certificare, se suspendă procedura de evaluare până la data primirii documentaţiei menţionate anterior, dar nu mai târziu de 15 mai 2008. După această dată se respinge cererea de certificare.

Pentru modelele deja certificate, pentru a fi posibilă planificarea şi efectuarea activităţilor de reevaluare în timp util, este necesar ca cererea de reevaluare să fie înaintată cu cel puţin 4 luni anterior datei limită de recertificare, respectiv până la data de 07.10.2008.

- Evaluarea conformităţii în raport cu o nouă ediţie sau un amendament al unui standard român armonizat, în vederea extinderii domeniului de aplicare al certificării iniţiale în raport cu noi referenţiale, se efectuează de ICSPM-CS prin procedură simplificată, numai în raport cu cerinţele/specificaţiile noi sau modificate.

Orice cerere înaintată după datele menţionate va face obiectul unei proceduri complete, cu aplicarea unor tarife integrale.

În condiţiile înaintării cererii, documentaţiei şi eşantioanelor până la data menţionată, certificatele noi vor fi emise până la 07.02.2009.

În cazul în care nu se solicită reevaluarea în timp util sau dacă produsul nu este conform noilor cerinţe, la expirarea termenului de 1 an de la data modificării standardelor, ICSPM-CS va proceda la retragerea certificării iniţiale, va publica lista modelelor pentru care s-a retras certificarea şi va înainta MMFES această listă pentru a adopta măsurile corespunzătoare privind introducerea pe piaţă a produselor respective.

- În anexă prezentăm principalele informaţii privind condiţiile noi ce trebuie îndeplinite de producătorii care au certificat sau au supus certificării la ICSPM-CS diferite modele de încălţăminte de uz professional, precum şi tarifele pentru reevaluare şi certificare aplicabile de ICSPM-CS.

Anexă

Informaţii privind condiţiile ce trebuie îndeplinite de furnizorii de produse certificate şi tarifele aplicate de ICSPM-CS pentru reevaluarea prin examinare EC de tip a modelelor de încălţăminte pentru uz profesional, ca urmare a modificării standardelor aplicabile

1. Conţinutul documentaţiei tehnice ce trebuie înaintată la organism

  • cerere oficială de extindere a domeniului de certificare, conform modelului publicat pe site-ul INCDPM;
  • Documentaţia tehnică revizuită, pentru a fi în conformitate cu noul standard (inclusiv fişa de instrucţiuni pentru utilizatori).

2. Număr de eşantioane ce trebuie înaintate la organism: minim 3 perechi, din mărimea cea mai mică, mărimea medie şi mărimea cea mai mare (pentru modele deja certificate);

3. Tarife aplicate de OC ICSPM-CS

- Tarifele pentru reevaluare (modele certificate anterior) vor include tarifele pentru încercări + tariful pentru evaluare + tariful pentru certificare.

  • Tariful pentru evaluare = 200 lei
  • Tariful pentru încercări = 240 lei /tip de sol pentru care se declară caracteristica (ceramică sau oţel) şi model de ansamblu inferior
  • Tariful pentru certificare = 100 lei /model

- Tarifele pentru modele aflate în curs de certificare vor fi suplimentate cu 120 lei /tip de sol pentru care se declară caracteristica (ceramică sau oţel) şi model de ansamblu inferior

  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin